قواعد عمومي براي تفسير سيستم هماهنگ شده چاپ
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
چهارشنبه ، 14 دی 1390 ، 11:55

طبقه بندی كالاها در نمانكلاتور(HS) طبق اصول ذيل انجام مي گيرد:

1- عنـاوين قسمتها و فصلـها و بخشـها داراي ارزشي جز شناساندن و تسهـيل امر مراجـعه نميباشند زيرا طبقه بندي در متن شمارهها و يادداشتهاي مقدماتي قسمتها و فصلها و در قواعد زير تا آنجايي كه اين قواعد با مندرجات شمارهها و يادداشتها مغايرت نداشته باشند قانوناً تعيين گرديده است. (CBU)
شماره 4 رقمی-یادداشت قسمت و فصل(اگر عینا ذکر شده باشد)اگر نبود تفسیر های بعدی

2-
الف ـ هر اشارهاي به يك شئي در شمارهاي معين شامل اين شئي مي شود و لو بحالت غيركامل يا تمام نشده به شرط اينكه به همان صورت مشخصات اساسي شئي كامل يا تمام شده را داشته باشد. همچنين شامل شئي كامل يا تمام شده يا اشيايي كه طبق مقررات پيش گفته بايد كامل يا تمام شده تلقي شوند وقتي كه به صورت پياده شده يا سوار نشده عرضه مي گردند مي شود.
کالای SKD (غیر کامل یا تمام نشده) و CKD (سوار نشده) به عنوان کالای کامل(کالای BLANK) برای سهولت بسته بندی و حمل و نقل و سر هم بندی با پیچ و مهره و پرچ (ساده)
ب ـ هر ذكري از يك ماده كه در هر شماره معين شده است مربوط به اين ماده مي باشد خواه به حالت خالص يا مخلوط و يا حتي با اشتراك با مواد ديگر. همچنين هر ذكري كه از مصنوعات ساخته شده از يك ماده معين شده است مربوط به آن مصنوعات است كه تماماً يا جزاً از اين ماده تشكيل شده باشد. طبقه بندي اين محصولات مخلوط يا اشياء مركب (Composit) طبق اصول بيان شده در قاعده 3  بعمل مي آيد.
شماره ای که یک ماده معین را ذکر می کند همچنین شامل آن ماده مخلوط یا جور شده با سایر موارد نیز می باشد (شیر + مواد معدنی، بجز آلیاژها و مواد نسجی)
3- در مواردي كه خواه در اجراي مقررات قاعده 2- ب يا به هر صـورت ديـگر كالايي قابـل طبقهبندي در دو يا چند شماره بنظر برسد، طبقهبندي آن به نحو زير انجام ميگيرد:
الف ـ شمارهاي كه كالا را به صورت مشخصتري توصيف كند بر شماره هايي كه صورت عمومي تري را بيان مي كند مرجح خواهد بود. با اين حال وقتي كه دو يا چند شماره هر كدام تنها به يك قسمت از مواد متشكله يك محصول مخلوط يا يك شئي مركب يا فقط به آن قسمت از اشياء در مورد كالاهايي كه به صورت مجموعه براي خرده فروشي آماده و عرضه مي شوند مربوط مي شود، اين شماره ها را بايد همچنين با در نظر گرفتن اين محصول يا اين شئي به عنوان مشخص تر تلقي كردحتي اگر يكي از شماره ها از طرف ديگر توصيف دقيق تر يا كاملتري از آن كرده باشد.
شماره ای که کالا را بصورت مشخصتری توصیف می کند.
ب - طبقه بندي محصولات مخلوط، مصنوعاتي كه از مواد مختلف تشكيل شده و يا از به هم متصل كردن اشياء گوناگون بدست آمده باشد و كالاهايي كه به صورت مجموعه براي خرده فروشي آماده و عرضه شده اند ولي طبقه بندي آنها را با اجراي قاعده 3- الف نتوان تعيين كرد طبقه بندي با توجه به ماده يا شئي كه صفت و خاصيت اساسي خود را به آن محصول مي دهد بعمل مي آيد، به شرط اينكه تشخيص اين امر ميسر باشد.
شماره کالا یا بخشی که صفت و خاصیت اساسی خود را به آن کالا می دهد.
ج ـ در مواردي كه با قواعد 3- الف و 3- ب نتوان طبقه بندي كالايي را تعيين كردآن كالا در
شمارهاي كه از لحاظ ترتيب عددي در آخر قرار گرفته بين آنهـايي كه قابـل اعتبـار تشخيـص داده شـده است طبقه بندي مي گردد.
شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته باشد.

4- كالاهايي را كه نتوان طبق قواعد مذكور در فوق طبقه بندي كرد در شماره مربوط به كالايي كه بيشتر به آن شبيه است طبقه بندي مي شود.
کالای شبیه (بیشتر برای محصولات جدید)

قاعده های 1 تا 4 در نمانکلاتور CCC هم وجود داشت، اما قواعد 5و6 در HS مطرح گردیدند.
5- علاوه بر مقررات پيش گفته، قواعد زير در مورد كالاهاي آتي الذكر اجرا مي گردد:
الف ـ جلد براي دوربين عكاسي، آلات موسيقي، اسلحه، آلات رسامي، جعبه ها و محفظه هاي مشابه كه بخصوص براي جاي دادن يك شئي معين يا يك مجموعه ساخته شده و قابليت اين را دارند كه براي استعمال طولاني مورد استفاده قرارگيرند و با اشيايي كه بـراي آنها در نـظر گرفته شده عرضه مي شوند با اين اشياء طبقه بندي مي شوند در صورتي كه از نوعي باشند كه معمـولاً با آنها فروخته مي شوند. با اين حال اين قاعده در مـورد محفظه هـايي كه خاصـيت اساسـي خود را بـه مجمـوعه مي بخشند قابل اجرا نمي باشد.
ب ـ با رعايت مقررات قاعده 5-   الف مذكور در فوق، ظروف محتوي كالاها چنانچه از نوعي باشند كه معمولاً براي اين قبيل كالاها مصرف مي شوند همراه با آنها طبقه بندي مي شوند با اين حال وقتي كه ظروف قابليت اين را داشته باشند كه بطور مطلوب و بصورتي مكرر مورد استفاده قرار گيرند اين قاعده لازم الرعايه نمي باشد.
صندوق و جعبه با کالا طبقه بندی می شود بجز در حالتی که :
صندوق خاصیت اساسی به مجموعه می بخشد
صندوق قابلیت استفاده مجدد و مکرر داشته باشد.
مثال: ظرف سرامیکی تزیینی محتوی شیرینی و شکلات
قواعد 1 تا 5 مربوط به شماره های اصلی می باشند در حالی که قاعده 6 مربوط به شماره های فرعی می باشد.
6- طبقه بندي كالاها در شماره هاي فرعي يك شماره در متن اين شماره هاي فرعي و يادداشت هاي شماره هاي فرعي و همچنين با انجام تغييرات لازم در قواعد فوق و با آگاهي به اينكه فقط شماره هاي فرعي همسطح ممكن است مورد مقايسه قرار گيرند قانوناً تعيين گرديده است. از لحاظ اين قاعده، يادداشت هاي قسمت ها و فصل ها نيز جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد قابل اجرا است.
طبقه بندی در شماره فرعی مستلزم جایگیری کالا در شماره اصلی در مرحله اول می باشد .
طبقه بندی در شماره های فرعی از یک شماره اصلی باید با مراجعه به اصول قابل اجرا برای طبقه بندی در شماره های 4 رقمی باشد.
پس از تعین شماره اصلی 4 رقمی باید شماره فرعی 1 خطی قابل قبول را تعیین نمود و متعاقباً در داخل شماره فرعی 1 خطی مزبور باید شماره فرعی 2 خطی مناسب را تعیین نمود (بدون اینکه به سایر شماره های فرعی 1 خطی توجهی داشته باشیم).

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 13 بهمن 1397 ، 07:24