اطلاعات گمرکی چاپ
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:41

اطلاعات گمرکی اطلاعات گمرکی:
اسنـاد حمـل
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعات خسارت از شركت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود:
جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد:
شرح كالاعلائم و يا شماره‌هاي تجاری نام كشتي حامل ذكر عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد بنادر بارگيري و تخليه نام حمل كننده كالا نام گيرنده كالا نام و نشاني شخصي كه ورود اجناس به اطلاع او مي رسد هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي‌باشد تعداد نسخه‌هاي بارنامه كه بصورت اصل صادر شده است تاريخ صدور .


گـواهـي مبـداء
اظهاريه امضاء شده‌اي است كه حاكي از مبداء ساخت كالا مي‌‌باشد. گواهي مبداء توسط صادركننده كالا و يا نماينده‌اش تهيه مي‌شود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل (براي مثال اتاق بازرگاني) باشد صادر شود.
گـواهـي بـازرسـي
انجام بازرسي توسط يك موسسه بازرسي را مشخص مي‌كند. مرجع مذكور محموله را با توجه به علائم حمل، وزن، تعداد بسته‌ها، مورد بررسي كمي و كيفي قرار داده و گزارش خود را ارائه مي دهد.

 

گـواهـي بـيـمـه

سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد. و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد . مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف كالا باشد.
گواهي بيمه بايد :
1- با آنچه كه در اعتبار نامه ذكر شده ، مطابقت داشته باشد.
2- كليه خطرات ذكر شده در اعتبار را دربرگيرد .
3- با ساير اسناد در مورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد.
اظهـارنـامـه گـمـركـي
عبارتست از يك اظهارنامه مبداء كه توسط يك مقام يا مقامات صالح گواهي شده باشد.
اظهـارنـامـه ورود يـا خـروج
عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه توسط شخص مسئول حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمركي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل، مسير سفر، بار، كالاي توشه‌اي و ملزومات، كاركنان و مسافرين مي‌باشد.
اظـهـارنـامـه كـالا
عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه بر روي برگي كه گمرك تعيين نموده تنظيم مي شود. در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمركي را كه بايد در مورد كالا اجرا گردد، ذكر مي كنند و مشخصاتي را كه از نظر گمرك براي اجراي آن روش لازم است قيد مي‌كنند.
اظـهـارنـامـه مـبـداء
عبارتست از یك شرح مقتضی در رابطه با مبداء كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور آنها توسط سازنده، تولیدكننده، تهیه‌كننده، صادركننده یا هر شخص صلاحیت دار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می‌گردد.
تـرانـزيـت گـمـركـي
عبارتست از روش گمركي كه بموجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك دفتر گمركي به دفتر گمركي ديگر حمل مي‌شود .
مـانـيـفـسـت
فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را مي‌گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند. در فارسي مي‌توان آن را فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است. اين فهرست كل، زماني عرضه مي‌شود كه محموله تجارتي به گمرك مقصد مي رسد.
بـارنـامـه
در اصطلاح بين‌المللي كشتيراني، بارنامه رابيل آولد ينگو در جاده و در هواپيماسي . ام . آر مي‌خوانند. بارنامه مدركي است براي حمل يك واحد و يا يك پارتي كالا كه بعنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگيري كالا، صادر مي‌شود. بارنامه حاوي مشخصات ظاهري كالا از قبيل تعداد بسته‌ها، شماره و علامت آنها، وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است، مي باشد. گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن، كالا را از موسسه حمل و نقل دريافت مي دارد.
اظـهـارنـامـه اجـمـالـي
فرم مخصوصي است حاكي از خلاصه مشخصات محموله يك كشتي، يك هواپيما يا يك كاروان از كاميون ها كه ضمن آن تعداد بسته، وزن، مبداء، مقصد، نام كشتي يا ديگر وسايل حمل، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضميمه مانيفست به گمرك تسليم مي شود در اظهارنامه اجمالي بعد از ذكر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسيله نقليه و گيرنده، نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جمله طبق مانيفست ضميمه در ...... صفحه ....... قلم اكتفا مي‌شود.
بـارنـويـسـي
مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه به تدريج ريز آنرا مي‌نويسند تا بعدا" با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود.
بـارانـداز
محل سرپوشيده‌اي است كه يك يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد و كالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته مي‌شود.
كـالاي مـتـروكـه
كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد، كالاي متروكه خوانده مي‌شود.
پـيـمـان نـامـه ارزي
فرمي است كه صادركننده، هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانك هاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي‌كند. براي خروج موقت نيز پيمان نامه موقت صادر مي‌شود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر، آن را صادرات محسوب كرده و انجام تعهد را مورد پيگرد قرار مي‌دهند.
كـابـوتـاژ
عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر، كه از راه كشور همجوار صورت گيرد .
براي كابوتاژ ، تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي‌شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر .
پـروفـورمـا
سياهه خريدي است كه فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش، يا تعيين ارزش و شرايط فروش، صادر مي‌كند. اين سياهه قبل از فروش كالا، بايد به تائيد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد. پروفرما را پيش فاكتور نيز مي‌گويند.
اعـلامـيـه ارز
سندي است بانكي كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان مي دهد.
تـعـرفـه گـمـركـي
جدولي است كه كليه كالاها در آن طبقه بندي و در ستونهاي معين، شماره فصل و رديف مربوطه نوع كالا و ماخذ حقوقي گمركي تعيين شده است.

برای جستجوی کد تعرفه گمرکی کالاها روی لینک زیر کلیک کنید

جستجوی تعرفه گمرکی کالاها

ارزش گمرکی کالاها

مبنای محاسبات گمرک در خصوص ارزش قابل قبول برای کالاهای وارداتی

دانلود لیست ارزش گمرکی پایه کالاها
كـارنـه تـيـر
كارنه‌تير سند ترانزيتي بين‌المللي كالا از راه زميني است كه در مبداء صادر مي‌شود و به موجب آن كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد بطور ترانزيت عبور مي‌كند و نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود .
كـارنـه آ . ت . آ ( A . T . A )
مدرك ورود موقت بين المللي است. اگر شخص و يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاه ها يا تاسيس نمايشگاه، وارد نمايد و يا نمونه‌هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند ، به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .
- C and F : CARGO and FREIGHT
يعني فقط بهاي كالا در مبداء به اضافه هزينه‌هاي بسته‌بندي و كرايه تا بندر مقصد .
- EXW : Ex Works(… named place)
تحويل در محل كار ( ... محل تعيين شده )
- FCA : Free Carrier ( … named place )
تحويل به حمل كننده ( ... محل تعيين شده )
- FAS : Free Alongside Ship ( … named port of shipment )
تحويل در كنار كشتي (بندر بارگيري تعيين شده )
- FOB : Free On Board ( … named port of shipment )
تحويل روي عرشه (... بندر بارگيري تعيين شده )
- CFR : Cost and Freight ( … named port of – destination )

هزينه و كرايه حمل (... بندر و مقصد تعيين شده )
- CIF : Cost , Insurance and Freight ( … named port of destination )
هزينه ، بيمه و كرايه حمل (... بندر مقصد تعيين شده )
- CPT : Carriage Paid To ( … named place of – destination )
كرايه حمل پرداخت شده تا ( ... مقصد تعيين شده )
- CIP : Carriage and insurance Paid To ( … named place of destination )

كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا ( ... محل تعيين شده در مقصد )
- DAF : Delivered At Frontir ( … named place )
تحويل در مرز ( ... محل تعيين شده )
- DES : Delivered Ex Ship ( … named port of destination )

تحويل از كشتي ( ... بندر مقصد تعيين شده )
- DEQ : Delivered Ex Quay ( duty paid ) ( … named port of destination )

تحويل در اسكله ( عوراض پرداخت شده ) ( ... بندر مقصد تعيين شده )
- DDU : Delivered Duty Unpaid ( named – place of destination )
تحويل عوراض پرداخت نشده ( ... محل مقصد تعيين شده )
- DDP : Delivered Duty Paid ( named – place of destination )
تحويل عوراض پرداخت شده ( ... محل مقصد تعيين شده )

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 13 بهمن 1397 ، 07:25